Prosjekter        Bransjeerfaring        Konkurransefortrinn           Strategi              English
• Hjem
• Kontakt
• Tjenester
   - Ledelse
        • IT-rådgivning
        • Kursvirksomhet
        • Kvalitetssikring (QA)
        • Prosjektledelse
        • TestledelseNye oppdaterte kurs i 2013:
Programledelse
Prosjektfaser A - Å
Prosjektledelse i praksis


Kreditt attest   

TjenesterITsoft AS tilbyr foranalyse, gevinstrealisering, rådgiving, kravspesifisering med videre elaboreringer, anskaffelserr, kontrakts-håndtering som PS2000, programledelse, prosjektledlese, endringsledelse, kvalitetssikring av delleveranser, testplanlegging, testledelse, rådgiving og kursvirksomhet innenfor det nevnte.

Erfaring viser at struktur og tilrettelegging sammen med brukerne i de innledende fasene legger grunnlaget for vellykket prosjektgjennomføring.

IT-rådgivning

IT-strategi, kontraktshåndtering og kravspesifisering
Det kan vises til lang nasjonal og internasjonal erfaring der utfordringer er blitt løst i aktivt samarbeid med kunden fra den første idé til drift av løsningen. En rekke varierte råd gis til kunden underveis på oppdragene for å redusere kostnadene og bedre kunders forretningsmuligheter.

Kursvirksomhet

Omfattende undervisningsmateriale og gruppeoppgaver for forretningssiden og IT innenfor analyse, rådgiving, prosjektledelse, prosjektarbeid, testing og integrasjon kan tilpasses din virksomhets behov. Nye kurs fra 2013 kommer i tillegg til eldre grunnleggende kurs på 9 dager.

9-dagers kurset    (Dokumentet krever Adobe Acrobat Reader).

Gjennomføringen av varierte oppdrag kan dokumenteres med meget gode kundereferanser og resultater.

Kvalitetssikring (QA)

Kvalitetssikring er vesentlig i alle faser og på alle nivåer i et prosjekt. Denne kvalitetssikringen sørger for at misligheter kan oppdages på et tidlig tidspunkt før de utvikler seg og kan gi store utslag for totalprosjektet.

ITsoft tilbyr derfor erfaren prosjektledelse som raskt kan gå inn i et pågående prosjekt og gi råd og veiledning til styringsgruppen og til oppdragsgivers nøkkelpersonell relatert til test og kvalitetssikring.

ITsoft hjelper din organisasjon med følgende:
                 • Kvalitetssikre kontrakter for å sikre kunde eller leverandør
                 • Etablere rutiner for struktur og logistikk
                 • Etablere rutiner for fremdriftsmåling
                 • Etablere rutiner for avvikshåndtering
                 • Strategisk testrådgivning


Forstudie

Ved en mulig etablering av prosjekt skal mange forhold ligge til rette for at oppgaven kan gjennomføres som prosjekt og gi et ønsket resultat. Dette bør avklares i en forstudie. En forstudie bør gjennomføres av en uhildet og erfaren prosjektleder.

Riktig gjennomført forstudie kan gi store kostnadsbesparelser for påfølgende utviklings- og vedlikeholds-arbeid.

Prosjektledelse

ITsoft ivaretar styringen av alle steg i prosjektarbeidet, fra idéutvikling, via forprosjekt og hovedprosjekt til full realisering. De anvendte metodene er målrettede og kostnadsreduserende samtidig som de sikrer hurtig resultatoppnåelse. Metodene tilpasses prosjektets størrelse og risiko. Det kan vises til svært gode referanser.

Endringer i forutsetninger og rammebetingelser skjer stadig oftere. Dette fører til økte krav til prosjektlederne, deres kompetanse og evnen til å kunne håndtere komplekse situasjoner.

Høy standard på metodikk, tett oppfølging og kvalitetssikring av prosjektene er derfor essensielt for et vellykket resultat der en rekke involverte parter kan være delaktige. Kostnadskontroll håndteres parallelt.

Prosjektledelsen hos ITsoft omfatter:
      • Planlegging av:
                 • Aktiviteter
                 • Milepæler
                 • Prosesser
                 • Avhengigheter
                 • Ressurser
                 • Kostnader
                 • Tidsforløp

      • Organisering av prosjektets
                 • Ressurser
                 • Delprosjekter
                 • Underleverandører

      • Oppfølging
                 • Styring av det ovennevnte
                 • Styring av risiko
                 • Styring av kommunikasjon og informasjon
                 • Styring av sporbarhet mellom resultater og kontraktspesifikasjoner
                 • Styring av prosjektintegrasjon
                 • Styring av endringskontroll
                 • Styring av utrulling og idriftsettelse
                 • Strategisk testledelse på overordnet nivå
                 • Kontroll med anskaffelser

Testledelse

Målsetningen med test er å redusere risiko og totalkostnader knyttet til utvikling og implementering av et system. Kostnadene knyttet til feilretting kan være svært høye. Derfor er det viktig å ha testrutiner for raskest mulig å lokalisere feilene. Et gjennomtenkt testopplegg etterfulgt av profesjonell testing og testledelse gir derfor trygghet for at løsningen svarer til forventningene.

Testledelse og kontroll med testgjennomføring og idriftsettelse
Testmetodikken skal verifisere at det implementerte systemet tilfredsstiller virksomhetens behov og dekker de ytelseskrav som er stilt. ITsoft planlegger og leder testaktiviteter gjennom hele prosessen. Ved diverse integrasjoner der flere parter er involverte, er det særdeles viktig å ha et profesjonelt testopplegg. Før testen starter, kartlegges avhengigheter i applikasjonen som del av testplanleggingen. Arbeidet er også fokusert på å kartlegge logiske feil og sviktende forutsetninger tidligst mulig i syklusen. Det arbeides målrettet og effektivt.

Erfaringen fra ITsoft bidrar også til rådgivning vedr. driftsmiljøer og alternative produksjonssettinger. Sårbarhet, krav og prioritering diskuteres med oppdragsgiver og brukere.

Gevinster for prosjekt og oppdragsgivers organisasjon
ITsoft gjennomfører kontinuerlige forbedringer av testprosessen gjennom å måle testresultater, evaluere og dokumentere testene. Dermed oppnås også stor læringseffekt innad i oppdragsgivers organisasjon. Dette gir igjen gevinster for kunden ved nye framtidige prosjektutfordringer.

Testledelse er en meget viktig profesjon i prosjektforløpet. ITsoft tilbyr kompetanse og metodikk fra den første testplanlegging til de siste testaktivitetene er fullført på en betryggende måte.

Forberedelser til integrasjoner, delinstallasjoner og full produksjonssetting starter tidlig. Riktige framgangsmåter her vil også redusere risiko og totalkostnader.

Testrådgivning
ITsoft hjelper din organisasjon med følgende:
                 • Utarbeide testplaner
                 • Utvikle teststrategier
                 • Utarbeide retningslinjer for drifsoppstart
                 • Definere, etablere, kvalitetssikre, revidere og forbedre testprosesser
                 • Etablere metodikk for dokumentasjon
                 • Kvalitetssikre kontrakter for å sikre mottaker eller leverandør
                 • Etablere rutiner for fremdriftsmåling
                 • Etablere rutiner for avvikshåndtering
ITsoft, Mobil: 456 11 025 - / E-post: firmapost@itsoft.no
© Copyright 2013 ITsoft.